01

šipka

To nevočůráš

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Janssen-Cilag s.r., IČ: 27146928 se sídlem Walterovo náměstí 329/1, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: Walterovo náměstí 329/1, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha
E-mail: infocz@its.jnj.com
Telefon: +420 227 012 227

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Insighters s.r.o., Přístavní 1187/49, Holešovice, 170 00, Praha 7 – Holešovice, IČO: 27621081.

II. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů, abyste mohli využívat určité funkce (jako je odběr novinek formou emailové komunikace, přístup k odbornému medicínskému obsahu nebo zpracování objednávek) nebo se účastnit konkrétní aktivity (jako je např. spotřebitelská soutěž nebo jiné akce). Budete informování o tom, které údaje jsou povinné a které volitelné.Můžeme kombinovat osobní údaje, které nám poskytnete, s jinými osobními údaji, které jsme od vás získali, ať už na internetu nebo mimo něj, včetně např. historie vašich objednávek, nákupů, registrací, připojení k odbornému obsahu.  Můžeme je také kombinovat s informacemi, které o vás dostáváme od jiných společností Johnson & Johnson a následující další zdroje: veřejně dostupné informační zdroje (včetně údajů z vašich veřejně dostupných profilů na sociálních sítích).Pokud nám poskytnete jakékoli osobní údaje týkající se jiné osoby, prohlašujete, že máte pravomoc tak učinit, a povolujete nám používat údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
- zařazení do katalog urologů spolupracující s iniciativou Movember; při účasti jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné zařazení do katalogu (jméno a adresa, kontakt)
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak bude potřebné či povolené vzhledem k účelu, za kterým jsme je shromáždili nebo, za předpokladu, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, do odvolání vašeho souhlasu (podle toho, která skutečnost nastane dříve). Kritéria pro určení délky doby uchování údajů zahrnují:  (i) jak dlouho již trvá náš vztah s vámi a jak dlouho vám již poskytujeme naše služby; (ii) zda jsme subjektem nějaké právní povinnosti a (iii) zda je uchovávání údajů vhodné, vzhledem k naší právní pozici (například v případech promlčení, soudních sporů nebo regulačních vyšetřování).

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na zajištění provozu služeb,
- zajišťující marketingové služby.Správce má právo předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

2. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2022.